Velforeningen

Lindåsen hyttefelt har hatt en velforening siden feltet ble påbegynt. Velforeningen har vært temmelig uformell, og eneste oppgaver var omtrent å kalle inn til dugnad for veilaget, vedlikehold av vannpostene og samle hytteeierne til påsketreff.

I forbindelse med utvidelsen/omreguleringen av feltet så ble det igangsatt en prosess for å formalisere dette, samt å tydeliggjøre rettigheter og plikter mellom grunneier og hytteeiere. Dette er nesten klart, det gjenstår bare litt formelle detaljer.

Rent praktisk betyr dette at velforeningen nå håndterer kostnader knyttet til vei, vann og kloakk, og fordeler dette mellom hytteeierne.

Velforeningens formål er:

  • Å ivareta medlemmenses felles interesser i området, og søke å utvikle et trygt og aktivt miljø
  • Være ansvarlig for drift og vedlikehold av fellesannlegg i område i samarbeid med grunneier
  • Velforeningen skal ivarteta medlemmenes interesser som hørings- og samarbeidsorgan overfor kommune og andre offentlige instanser

Mailadresse velforeningen
post@lindaasen.no

Faktura adresse velforeningen
Lindåsen Velforening, c/o Rolf Arne Jakobsen
Svaberget 30b
4029 Stavanger

Styret

Styret skal bestå av 5 medlemmer, og velges for 2 år av gangen. Styret velger selv sin leder og det skal velges minst 1 varamedlem.

Styret skal stå for velforeningens daglige drift, og er ansvarlig for iverksetting av vedtak fattet på årsmøtet.

Styret for Lindåsen Hyttegrend – 2019

Øystein Eikeli Formann 915 47 631
Rolf Arne Jakobsen Kasserer 900 57 415
Roy Livar Vigdel Sekretær 934 99 671
Aud Gulaker Finbak Styremedlem 928 14 318
Aasmund Erlandsen Styremedlem 930 30 891
Jon Nordmark Styremedlem 951 60 236