Skitrekket og Skiløypa

Skitrekket er nå besiktiget av Taubanetilsynet

Oppdatert 25 mars 2016

Status på trekket er som følger etter at Jernbanetilsynet hadde befaring i slutten av februar.

Gjennomgangen av søknaden, leverandørens beskrivelse og besiktelsen viser at følgende dokumentasjon må oversendes Statens jernbanetilsyn før tilsynet kan ferdigbehandle søknaden og utstede driftstillatelse:

1. Strammelodd skal henge fritt 2.5m over underlag i ubelastet stilling. Under befaring var denne høyden lavere.

2. Mast 2 var ikke polstret.

3. Stigning i slepe trase mellom mast 2 og mast 3 skal måles, og trase skal da utvides iht til krav basert på denne stigninggraden.

4. Inngjerding rundt vende hjul skal hele tiden være 1m over underlag. Gjerde rundt var delvis nedsnødd.

5. Tau blokk på mast 5 skal justeres slik at tau ikke tar borti masten.

6. Det må sendes inn søknad om registrering av driftsleder

7. Det må lages og sendes inn sikkerhetsrapport basert på sikkerhetsanalysen, jf. forskrift om tekniske krav § 2-2 2.ledd

8. Det må sendes inn godkjent praksisattest for driftsleder/e

Når ovennevnte dokumentasjon er mottatt og funnet i orden, vil Statens jernbanetilsyn kunne utstede driftstillatelse.

Punkt 8 må løses før punkt 6. Egil er i kontakt med driftslederen til skitrekket på Mydland, som har sagt seg villig til å komme opp i Lindåsen for å gi viktig erfaringsoverføring til driftslederne. I den sammenheng vil det bli testkjøring i påsken. Kravet til praksis er 12 timers drift. Vinteren 2015/16 er uansett en testperiode.

Punkt 3 kommer av at det er bratt, og det gir noen praktiske problemer med at tauet graver seg ned i snøen, og det er tungt å holde tauet for de minste. Muligens er løsningen å sprenge litt, og bruke den sprengte massen til å få en jevnere stigning.

—–

For de som ønske en kort oversikt over ansvarsforholdet i drift av at skitau/trekk. Her er en rask oversikt.

Jernbanetilsynet er konsesjonsmyndighet (De som faglig godkjenner trekket og tilsynsmyndighet)

–> De gir når alt er på plass en konsesjon til konsesjonshaver, og i Lindåsen er det grunneier Egil Netland som har søkt om konsesjon

–> Konsesjonseier Egil Netland må utpeke en driftsleder til å stå for det faglige oppfølgingen av trekket, og det ser ut til å blir Henrik Røsvik

–> Driftsleder setter opp de daglige, månedlige og årlige rutinene, samt godkjenner kjørere.

–> Kjørere er de /den person som har ansvaret for trekket, og sørger for at trekket opereres i henhold til instrukser satt av driftsleder/tilsynet. Konsesjonseier og driftsleder trenger ikke å være daglig tilstede i forbindelse med kjøring av trekket-

Henrik på vegne av ski laget